Информация за връщане, замяна и рекламация на продукти в онлайн магазин 7online.bg


ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ


Връщането на стоката означава, че Потребителят упражнява правото си на отказ от сключения договор за онлайн продажба.


Условия за упражняване на правото на отказ на Потребителя от сключения договор за онлайн продажба:


Отказът следва да бъде направен в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от деня на доставката на стоката.


Потребителят е длъжен да информира 7online.bg за своето намерение да се откаже от договора като върне закупената стока или да я замени, като заяви своето решение в писмен вид чрез посочения от 7online.bg  електронен адрес за кореспонденция: sales@7online.bg


В имейла се посочва банковата сметка и титуляра, по която Дружеството следва да възстанови платената сума.


Стоката следва да се върне в състоянието, в което е била доставена на Потребителя или на посочено от последния лице; Потребителят отговаря за връщането на стоката в посоченото състояние.


Адрес за връщане на стоката: Онтрейд 7 ЕООД, Пловдив Еконт Експрес Кичук Париж


Върната в горепосочения срок стока се приема, само ако са изпълнени едновременно следните условия:


  • Стоката е в оригиналната си опаковка;
  • Стоката не е употребявана, зацапана или с нарушен вид;
  • Не е с нарушена цялост на опаковката /оригинална опаковка, кутия, кашон, етикет и т.н/;
  • Имате основателна причина за това;
  • Грешен продукт;
  • Транспортните разходи за Връщане са заплатени от клиента;
  • Приложена е Разписка за прием на паричен превод и/или фактура.


Разноските по връщането на стоката са за сметка на Потребителя - съгласно чл. 47, ал. 1, т. 9 от Закона за защита на потребителите; изключение: Потребителят не заплаща разноските по връщането в случаите на констатирани и потвърдени от 7online.bg явни недостатъци на стоката.


Възстановяване на сумата се извършва в четиринадесет дневен срок от приемане на Стоката на посочения за връщане адрес, по банковата сметка, посочена от Потребителя.
ЗАМЯНА НА СТОКИ


Замяната на стоката означава, че Потребителят не се отказва от сключения договор за онлайн продажба, а желае да върне на 7online.bg вече доставена му стока поради констатиран от Потребителя недостатък и да получи идентична на върнатата стока. Потребителят е длъжен да посочи причините за исканата замяна.


Условия за упражняване на правото на искане извършването на замяна на закупена от онлайн магазина стока:


Искането за замяна следва да бъде направено в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от деня на доставката на стоката.


Потребителят е длъжен да информира 7online.bg за своето намерение да замени получената стока, като заяви своето решение в писмен вид.


Разноските по връщането на стоката до  7online.bg с цел заменянето й с друга идентична стока, както и разноските по обратната (повторна) доставка на стоката до посочен от Потребителя в поръчката адрес, са за сметка на Потребителя. Потребителят не дължи заплащане на разноските по връщането на стоката до Дружеството с цел заменянето й с друга идентична стока в случаите на констатирани и потвърдени от 7online.bg явни недостатъци на стоката.


При замяна на стока се прилагат съответно правилата за връщане на стока, описани в общите условия.


Замяната на стока с идентичен продукт се извършва съгласно условията на обикновена (първоначална) поръчка.


В случай, че:


7online.bg няма в наличност идентичен продукт, с който да бъде заменена върнатата стока, и Потребителят не желае да замени върнатата стока с друга стока,


7online.bg се задължава да възстанови на Потребителя платената от него стойност на стоката в съответствие с общи условия и се освобождава от всякаква друга отговорност.


Правила, приложими и при връщането, и при замяната на стоки:


Възстановяването на суми, при наличие на основание за такова, се извършва по банков път, и се извършва в съответствие с разпоредбите, съдържащи се в настоящите Общи условия.


До момента на предаване на връщаната/заменяната стока на 7online.bg рискът от погиването или повреждането й се носи от Потребителя.


Върнатата (при упражнено право на отказ и при искане за замяна) стока се преглежда, чрез отваряне на получената от Потребителя пратка в присъствието на комисия в състав от трима души. Констатациите на комисията относно състоянието на върната стока са обвързващи за страните.